Quán Cafe ở Huyền Trân Công Chúa (4+)

Photo of author
thuhien

1. Tiệm Cà Phê 81

Địa chỉ: 81 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Xuân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphedoivongcanh

2. Tiệm Cà Phê Vọng Cảnh

Địa chỉ: 87 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Biều, TP Huế

3. Làng Hương Garden

Địa chỉ: 77 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Xuân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089114034977

4. SALA – Làng Hương Thủy Xuân

Địa chỉ: 71 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Xuân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/JuicyJuice.lang.Huong

Thu Hiền